• Mengurus dan memantau pembangunan kerjaya di kalangan graduan secara komprehensif.
  • Menyelaras dan memantau program pembangunan kerjaya dan kemahiran graduan bersama pusat pengajian.
  • Mengurus dan merancang program-program yang memfokuskan  Polishing Attitude Values, Professional  Certification, Skills-Based, Professional Conversion dan Corridor Collaboration.
  • Mengurus, menyelaras dan menyediakan khidmat nasihat kerjaya, perancangan dan persediaan graduan kepada dunia kerjaya.
  • Menyediakan dan memantapkan latihan, program dan aktiviti bagi melengkapkan pengetahuan dan kemahiran graduan mengikut keperluan majikan.
  • Mengurus, menyelaras, memantau dan memperkasakan Hub Pusat Sehenti Maklumat Kerjaya- IndEzone.